Hyppää sisältöön

Asian siirtäminen toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen

Diaarinumero: OKV/561/1/2014
Antopäivä: 10.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Hallinto-oikeus oli siirtänyt sille toimitetun valituksen/kantelun toimivaltaiselle hallinto-oikeudelle vasta sen jälkeen, kun kantelulle asetettu määräaika oli jo kulunut. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei asiassa ollut ilmennyt hallinto-oikeuden lainvastaista menettelyä. Huomioon ottaen perustuslain säännöksen asian asianmukaisesta ja viivytyksettömästä käsittelystä apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, että asianmukaisena menettelynä asiakkaiden oikeusturvan kannalta voidaan pitää sitä, että valitus tai kantelu siirretään mahdollisimman pian toimivaltaiselle viranomaiselle. Tällöin tuomioistuimen sisäiset menettelytavat asian siirtämiseksi tulisi järjestää riittävän toimiviksi.