Hyppää sisältöön

Asian selvittäminen lainhuutoasian yhteydessä

Diaarinumero: OKV/393/1/2014
Antopäivä: 4.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Vesijätön lunastustoimituksessa oli määritelty lunastuskorvaus, jonka perusteella lunastajan oli maksettava varainsiirtoveroa. Lainhuutoasian käsittelyn yhteydessä Maanmittauslaitoksen kirjaamislakimies edellytti, että lunastaja suorittaa varainsiirtoveron koko lunastuskorvauksen määrästä siitä huolimatta, että hakija ennestään omisti 2/3 kyseisestä alueesta ja lunastuskorvausta oli suoritettu vesialueen toiselle omistajalle vain 1/3 osalta. Hakija oli selkeästi tuonut esille lainhuudon käsittelyn yhteydessä sittemmin Verohallinnon vahvistaman perustellun näkemyksensä siitä, ettei varainsiirtoveroa voi olla tässä tilanteessa tarpeen maksaa koko lunastuskorvauksen määrästä. Tästä huolimatta hakijan edellytettiin suorittavan varainsiirtoveroa myös jo ennestään omistamansa alueen osalta ennen lainhuudon myöntämistä, ja kehotettiin sitten ottamaan yhteyttä verottajaan liikaa maksetun määrän palauttamiseksi.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei Maanmittauslaitoksen menettely asianmukaisen käsittelyn vaatimusta. Viranhaltijan velvollisuuksiin kuuluu suorittaa virkatehtävänsä huolellisesti ja pyrittävä mahdollisuuksiensa mukaan varmistumaan siitä, että hänen vastuulleen uskotut virkatehtävät suoritetaan asianmukaisesti, viivytyksettä ja sisällöllisesti oikein. Epäselvässä tilanteessa viranhaltijan tulee kysyä neuvoa esimerkiksi esimieheltään. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan viranomaisen on riittävällä tarkkuudella paitsi selvitettävä käsiteltävänään olevan tapauksen tosiasiat, otettava päätöksenteossaan huomioon myös asiakkaalta saamansa palaute ainakin tarkistamalla sille selkeästi esitetyn toisenlaisen tulkinnan perusteet.

Kantelussa tarkoitetussa tapauksessa Maanmittauslaitoksen keskushallinto oli jo kiinnittänyt tuotantotoiminnan kirjaamisasioiden ja arviointitoimitusten tulosyksikön huomiota asiaan ja saattanut harkittavaksi kirjaamiskäytännön ja kirjaamismenettelyn käsikirjan tarkistamisen sekä kiinteistötoimitusten toimitusasiakirjojen kehittämisen tältä osin. Tähän nähden apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi kiinnittää Maanmittauslaitoksen huomiota yleisesti siihen, että asiakaspalvelusta vastaavalle viranhaltijalle epäselvässä tilanteessa tämän tulee ennen asian ratkaisemista riittävästi selvittää asiaa ja tarvittaessa kysyä neuvoa. Maanmittauslaitoksen huomiota kiinnitettiin myös toimitusasiakirjojen selkeyteen niiltä osin kuin on kysymys lunastuskorvauksen saajista ja saajien osuuksista.