Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viivästyminen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnassa

Diaarinumero: OKV/420/10/2021
Antopäivä: 13.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan huomiota perustuslaissa jokaiselle turvattuun oikeuteen saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan työmarkkinatukea koskeneen valitusasian käsittely muutoksenhakulautakunnassa oli kestänyt runsaat 340 päivää. Kokonaiskäsittelyaika oli poikennut verraten paljon asiaryhmän keskimääräisestä käsittelyajasta, vaikka lautakunta ei ollut antamassaan selvityksessä tuonut ilmi asian olleen laadultaan erityisen vaativan tai aineistoltaan laajan.

Saadun selvityksen mukaan kantelijan asia muutoksenhakulautakunnassa asioiden käsittelyssä olleen ruuhkan vuoksi otettu käsittelyyn vasta runsaan seitsemän viikon kuluttua asian vireille tulosta. Lisäksi asian jakamista esittelijälle oli viivyttänyt lautakunnan puolentoista kuukauden istuntotauko. Lautakunnan mukaan asian käsittelyyn esittelijällä oli lisäksi kulunut tavanomaista enemmän aikaa, mutta viivästyksen syystä ei ollut toimitettavissa selvitystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen arvion mukaan muutoksenhakulautakunta ei ollut selvityksessään esittänyt hyväksyttäviä syitä viivästykselle.  Asian käsittely muutoksenhakulautakunnassa oli hänen arvionsa mukaan aiheettomasti viivästynyt ja käsittelyaikaa ei voinut pitää kantelijan kannalta kohtuullisena.