Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viivästyminen rakennusvalvonnassa

Diaarinumero: OKV/1669/10/2022
Antopäivä: 4.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Ruskon kunnan huomiota perustuslaissa turvattuun jokaisen oikeuteen saada asiansa käsitellyksi viranomaisessa asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelija ei ollut saanut vireillepanoonsa vastauksena valituskelpoista päätöstä kohtuullisessa ajassa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että rakennusvalvontaviranomainen ei ollut huolehtinut riittävästi siitä, että asia käsitellään ilman aiheetonta viivästystä. Rakennusvalvontaviranomaisella ei ole ollut lakiin perustuvaa syytä jäädä odottamaan ympäristönsuojelulain mukaisen valvonta-asian lainvoimaista ratkaisemista ennen kuin se ryhtyy käsittelemään rakennusvalvonta-asiaa. Viranomainen ei ollut myöskään huolehtinut siitä, että toimet olisivat oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 

Mikäli rakennusvalvontaviranomainen oli toisen kiinteistön osalta arvioinut, ettei asiassa ole syytä ryhtyä rakennusvalvontatoimenpiteisiin, olisi tästä ratkaisusta pitänyt tehdä valituskelpoinen päätös. Kun toisen kiinteistön osalta vapaamuotoiset kehotukset eivät olleet tuottaneet tulosta useiden vuosienkaan aikana, olisi valvontaviranomaisen tullut ryhtyä aktiivisempiin toimenpiteisiin.