Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/1501/10/2020
Antopäivä: 5.10.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota asioiden viivytyksettömään käsittelyyn. 

Kantelijan asian käsittely oli kestänyt tietosuojavaltuutetun toimistossa yli kaksi vuotta, eikä asiaa ollut vielä ratkaistu. Häneltä oli pyydetty asiassa täydennystä, kun asia oli ollut vireillä vuoden ja 10 kuukautta.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan asian käsittelyaikaan oli vaikuttanut kantelijan asiassa useaan otteeseen toimittamat lisätiedot, minkä vuoksi asian luonne ja laajuus oli useasti muuttunut asian vireilletulon jälkeen. Selvityksestä kävi ilmi myös asian valmistelijan vaihtuneen asian käsittelyn aikana. Asioiden käsittelyaikoihin toimistossa oli yleisemmin vaikuttanut muun ohella toimistossa käsiteltävänä olevien asioiden määrän huomattava kasvu ja lainsäädäntömuutokset. Toimisto oli ilmoittamansa mukaan ryhtynyt kehittämistoimiin asioiden käsittelyn jouduttamiseksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi asian käsittelyyn jo kuluneen runsaan kahden vuoden käsittelyajan olleen tietosuojavaltuutetun toimiston selvityksessään esiin tuomista seikoista huolimatta kohtuuttoman pitkän. Hänen arvionsa mukaan asiaa ei ollut käsitelty ilman aiheetonta viivytystä.