Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen tietosuojavaltuutetun toimistossa

Diaarinumero: OKV/586/10/2020
Antopäivä: 25.6.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota asian viivytyksettömään käsittelyyn.

Kantelija arvosteli tietosuojavaltuutetun toimistoa asiansa käsittelyn kohtuuttomasta viipymisestä. Kantelija oli tehnyt pyynnön lokakuussa 2018 tietosuojavaltuutetun toimistolle. Tietosuojavaltuutetun toimiston antaman selvityksen mukaan se oli lähettänyt 4.3.2020 asiaa koskevan selvityspyynnön rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä oli vastannut selvityspyyntöön 19.3.2020, minkä jälkeen 20.3.2020 kantelijalle oli toimitettu jäljennös mainitusta selvityksestä ja varattu hänelle mahdollisuus antaa asiassa vastineensa. Kantelija oli antanut asiassa vastineensa 20.3.2020. Vastineessaan kantelija oli laajentanut asiaansa. Asian selvittämistä oli edelleen jatkettava.

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan käsittelyajan pitkittymisen syynä oli ollut se, että toimistossa käsiteltävänä olevien asioiden määrä oli lisääntynyt huomattavasti. Samanaikaisesti toimiston työtehtäviä oli jouduttu uudelleen järjestämään muun muassa henkilömuutosten vuoksi. Edellä mainitut seikat olivat osaltaan vaikuttaneet asioiden käsittelyn ruuhkautumiseen. Ruuhkien syntyyn oli vaikuttanut myös viimeaikaiset lainsäädäntömuutokset.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, ettei vetoaminen yleisiin resurssien niukkuuteen liittyviin syihin oikeuta poikkeamaan laissa säädetystä viivytyksetöntä käsittelyä koskevasta vaatimuksesta. Kantelijan asian käsittely kesti tietosuojavaltuutetun toimistossa lähes vuoden ja 8 kuukautta. Kantelijan asian käsittelyaika oli tietosuojavaltuutetun toimistossa kohtuuttoman pitkä erityisesti asian luonne huomioon ottaen. Kantelijan asiaan ei liittynyt mitään erityisiä pitkää käsittelyaikaa selittäviä olosuhteita.