Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen Hämeenlinnan hallinto-oikeudessa

Diaarinumero: OKV/404/10/2022
Antopäivä: 31.5.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: hallintotuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi käsityksensä asian käsittelyn viipymisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden tietoon.

Apulaisoikeuskansleri piti kyseessä olleen lastensuojelun huostaanottoa ja sijaishuoltoa koskevan asian kokonaiskäsittelyaikaa, noin 13 kuukautta, lähtökohtaisesti pitkänä, erityisesti ottaen huomioon näille asioille laissa säädetyn kiireellisen käsittelyn vaatimuksen sekä asian laadun ja luonteen lapsen ja muiden asianosaisten kannalta. Kantelussa tarkoitetun asian käsittelyaika oli myös poikennut merkittävästi kyseisten asioiden toteutuneesta keskimääräisestä käsittelyajasta kyseisinä vuosina.

Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei tuomioistuimen organisaatioon tai resursseihin liittyviä seikkoja ole laillisuusvalvontakäytännössä lähtökohtaisesti katsottu hyväksyttäviksi perusteiksi asioiden käsittelyn viipymiselle. Hallinto-oikeuden selvityksessään esille tuomiin tapaukseen liittyviin seikkoihin nähden apulaisoikeuskansleri kuitenkin katsoi, että vaikka kantelussa tarkoitetun asian kokonaiskäsittelyaika oli ollut pitkä, ei asian käsittely tässä tapauksessa ollut aiheettomasti viipynyt. Apulaisoikeuskansleri otti arvioinnissaan lisäksi huomioon hallinto-oikeuden useat kehittämistoimet asioiden käsittelyaikojen pitämiseksi kohtuullisina.

Apulaisoikeuskansleri toi päätöksessään esille myös yleisiä laillisuusvalvonnallisia havaintoja oikeudenkäyntien viivästymisistä ja riittävien henkilöresurssien merkityksestä asian viivytyksettömän käsittelyn turvaamiseksi tuomioistuimissa. Hän lähetti nämä näkemyksensä tiedoksi myös oikeusministeriölle ja Tuomioistuinvirastolle.