Hyppää sisältöön

Asian käsittelyn viipyminen

Diaarinumero: OKV/1127/1/2010
Antopäivä: 13.2.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kantelijan tiedon korjaamista koskevan vaatimuksen käsittely tietosuojavaltuutetun toimistossa oli kestänyt yli kolme vuotta. Oikeuskanslerinviraston tietosuojavaltuutetun toimistolta pyytämää selvitystä ei toimitettu määräaikaan mennessä eikä määräajalle pyydetty pidennystä. Selvitys saatiin vasta asian esittelijän sitä kolmannen kerran pyydettyä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston lausunnosta ja toimitetusta selvityksestä ei ilmennyt seikkoja, jotka asiaa kokonaisuutena arvioitaessa olisivat täysin selittäneet kantelijan asian poikkeuksellisen pitkää käsittelyaikaa ja oikeuskanslerinviraston selvitys ja lausuntopyyntöön määräajassa vastaamatta jättämistä.

Apulaisoikeuskansleri totesi päätöksessään, että asian käsittelyn ja ratkaisun viipymistä asianomaisen alan erityisviranomaisessa on lähtökohtaisesti arvioitava asiansa vireillepanneen asianosaisen aseman ja hänen oikeusturvansa toteutumisen kannalta. Kantelijan asian käsittelyaika oli kohtuuttoman pitkä eikä asiaa näin ollen ollut käsitelty perustuslain, virkamieslain ja hallintolain säännösten edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston huomiota kiinnitettiin asioiden viivytyksettömään käsittelyyn sekä oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden noudattamiseen.