Hyppää sisältöön

Asian käsittely rakennuslautakunnassa viivästyi huomattavasti

Diaarinumero: OKV/1026/1/2011
Antopäivä: 11.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: huomautus

Kunnan rakennuslautakunta oli tehnyt vuonna 2003 päätöksen koskien luvatonta vapaa-ajan rakentamista. Hallinto-oikeus kumosi  vuonna 2004  rakennuslautakunnan päätöksen sillä perusteella, että kaikille kiinteistön ja sillä sijaitsevien rakennusten omistajille ei ollut varattu tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi.  Rakennuslautakunta valtuutti vuonna 2005 rakennustarkastajan laittamaan asian uudelleen vireille. Seuraavan kerran asiaa käsiteltiin vasta vuonna 2011, jolloin kunnan rakennusvalvontatoimisto lähetti kuulemiskirjeet kiinteistönomistajille. Koska vain yksi kiinteistönomistaja antoi kirjallisen vastineen, rakennuslautakunta päätti 8.11.2011 lähettää uudet kuulemiskirjeet.  Oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä kunta toi esiin käsityksensä, jonka  mukaan asian käsittely ei ollut mahdollista sen vuoksi, että kaikki kiinteistönomistajat eivät olleet antaneet kirjallista vastinetta. Asiaa ei lokakuussa 2013 ollut edelleenkään käsitelty.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asian käsittely kunnassa oli viivästynyt huomattavasti. Asianosaisilla oli ollut oikeus saada asiasta perusteltu päätös ja arvioida sen oikeellisuutta myös mahdollista muutoksenhakua varten. Kun asiaa ei ollut käsitelty, asianosaisten oikeusturvan toteutuminen oli vakavasti vaarantunut. Apulaisoikeuskansleri korosti, että rakennuslautakunnan tehtävä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta. Rakennuslautakunta oli vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa käsitellä asia perustuslaissa turvatulla tavalla asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä. Myös kunnan rakennustarkastaja oli vakavasti laiminlyönyt velvollisuutensa käsitellä asia asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä.  Selvityksen perusteella kunnalla oli myös virheellinen käsitys hallintolain mukaisen kuulemismenettelyn sisällöstä.

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen kunnan rakennuslautakunnalle ja rakennustarkastajalle lainvastaisesta menettelystä.