Hyppää sisältöön

Asian asianmukainen käsittely tuomioistuimessa

Diaarinumero: OKV/1171/1/2009
Antopäivä: 4.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: ei toimenpidettä

Käräjäoikeus X oli antanut lapsen tapaamisoikeutta koskevan väliaikaismääräyksen ja sen jälkeen käräjäoikeus Y oli hylännyt tapaamisoikeuden täytäntöönpanemista koskevan hakemuksen lapsen edun vastaisena. Hovioikeus oli käsitellyt muutoksenhakemusta kyseisessä täytäntöönpanoasiassa, jonka käsittelyn yhteydessä toinen asianosainen oli toivonut asiaa käsitelleen käräjätuomarin menettelyn tutkimista. Hovioikeus oli toimittanut asian oikeuskanslerin käsiteltäväksi.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen tarkasteli tapaamisoikeusasian käsittelyä kokonaisuutena, ottamatta kantaa asiassa annettuihin yksittäisiin tuomioistuinratkaisuihin. Kysymys on ollut siitä, onko lapsensa tapaamisoikeusasioissa oikeudenkäynnin asianosaisena ja täytäntöönopanoasioissa hakijana ollut, lainopillista asiantuntija-avustajaa käyttänyt lapsen vanhempi onnistunut normaalissa ennakolta ajateltavissa olevassa ajassa ja kustannuksin saamaan tuomioistuimilta asian laatuun nähden ennakoitavissa olevia ja oikeudenkäynnin asianosaisen oikeusturvan tarpeen täyttäviä tuomioistuinratkaisuja.

Asiassa on keskeisellä tavalla kysymys riippumattomien tuomioistuimien lainkäyttötoiminnalle vaatimuksia asettavan perustuslain 21 §:n vaatimusten toteutumisesta, eli siitä, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä tuomioistuimessa (tai muussa viranomaisessa). Apulaisoikeuskanslerin sijainen arvioi, että sekä väliaikaismääräysasian että sen täytäntöönpanoa koskevan asian käsittely ilmensivät tuomioistuintoiminnalta edellytettävän laadun ja ratkaisutoiminnalta edellytettävän oikeusvarmuuden kannalta oikeudenkäynnin asianosaisten oikeusturvan toteutumiseen konkreettisesti vaikuttavia ammatillisten valmiuksien puutteita. Kyseistä tuomioistuinkäsittelyjen vaihetta voitiin apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan pitää epätyydyttävänä asianosaisten oikeusturvan toteutumisen kannalta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käräjäoikeuksien asianomaisen lainkäyttöhenkilöstön tietoon asiassa lausumansa.