Hyppää sisältöön

Asiakkaan neuvonta ja asian käsittely

Diaarinumero: OKV/480/10/2021
Antopäivä: 13.1.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Uudenmaan TE-toimiston huomiota hallintolain mukaisen neuvontavelvollisuuden toteuttamiseen sekä asioiden asianmukaiseen, huolelliseen ja viivytyksettömään käsittelyyn. Apulaisoikeuskansleri lähetti päätöksensä työ- ja elinkeinoministeriölle julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun asetuksen muutos- ja uudistamistarpeen arvioimiseksi. Ministeriön tulee ilmoittaa mahdollisista toimenpiteistään viimeistään 31.8.2023.

TE-toimisto oli tehnyt päätöksen, jossa kantelijaa ei valittu työvoimakoulutukseen. TE-toimistosta oli annettu kantelijalle virheellistä tietoa ja neuvontaa oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja työvoimakoulutuksen valintapäätöksestä valittamisesta. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan viranomaisen on asian kaikissa käsittelyvaiheissa oltava huolellinen hallintolaissa säädettyjen periaatteiden mukaisesti. Perustuslain takaama hyvä hallinto sekä hallintolaissa säädetyt hyvän hallinnon perusteet ja hallinnon asianmukaisuus edellyttävät, että viranomaisen antamien tietojen ja neuvonnan on oltava ajantasaista, oikeasisältöistä ja selkeää. Hallintolain mukaisen neuvontavelvoitteeseen kuuluu, että viranomaisen antaman neuvonnan tulee perustua oikeisiin tietoihin ja olla virheetöntä. Tämä on tärkeää, jotta hallinnossa asioiva voi valvoa oikeuksiaan.