Hyppää sisältöön

Asiakirjojen käännättäminen rikosasian haastetta annettaessa

Diaarinumero: OKV/407/70/2020
Antopäivä: 21.10.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Hovioikeus oli toimittanut oikeuskanslerinvirastoon alioikeuksien tarkastusta koskevan kertomuksen, jossa tuotiin esille käräjäoikeuden käytäntöjä rikosasioiden oikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen käännättämisessä.

Yhtä käräjäoikeutta koskevassa tarkastuksessa oli ilmennyt, että ajan säästämiseksi tiedoksiannettavia asiakirjoja ei yleensä käännätetä vieraskielisille vastaajille rikosasian haastamisvaiheessa. Apulaisoikeuskansleri otti asian omana aloitteenaan tarkemmin arvioitavakseen.

Haastehakemuksella on olennainen merkitys rikosoikeudellisessa menettelyssä ja vieraskielisellä vastaajalla on lähtökohtaisesti oikeus saada kirjallinen käännös haastehakemuksesta. Ainoastaan tietyissä tapauksissa vastaajalle voidaan lain mukaan käännättää haastehakemus suullisesti.  Oikeudenkäyntiin valmistautuva vastaaja voi olla hyvin epäedullisessa asemassa, mikäli haastehakemusta ei käännätetä hänen ymmärtämälleen kielelle.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että asiakirjojen käännättämistä koskeva lainsäädäntö ei lähtökohtaisesti näyttänyt olevan puutteellista. Näytti kuitenkin siltä, että kääntämiseen sisältyvää harkinnanvaraa ei aina käytetä lain sallimissa rajoissa ja vieraskielisten oikeusturva voi näissä tilanteissa olla uhattuna. Tuomioistuinten menettelytapojen tulisi olla lainmukaisia ja vastaajien oikeusturvan kannalta myös yhdenmukaisia niin yksittäisen käräjäoikeuden sisällä kuin käräjäoikeuksissa ylipäätään. Tähän voitaneen vaikuttaa esimerkiksi koulutuksella.

Apulaisoikeuskansleri saattoi päätöksessään esittämänsä näkemykset Tuomioistuinviraston tietoon ja pyysi ilmoittamaan 31.3.2022 mennessä mihin mahdollisiin toimenpiteisiin asia on antanut aihetta.