Hyppää sisältöön

Asiakirjatilauksen käsitteleminen Helsingin käräjäoikeudessa

Diaarinumero: OKV/577/70/2023
Antopäivä: 13.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Helsingin käräjäoikeuden huomiota oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden viivytyksettömään toteuttamiseen. Käräjäoikeus oli toimittanut osan oikeuskanslerinviraston sieltä pyytämistä asiakirjoista muistutusviesteistä huolimatta yli kahden kuukauden kuluttua alkuperäisen pyynnön esittämisestä, ja vasta kun apulaisoikeuskansleri itse pyysi asiakirjojen toimittamista. Viivästyksen syynä oli asiakirjojen joutuminen kadoksiin.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeuskanslerille perustuslaissa säädetyn tietojensaantioikeuden toteutuminen on edellytys lainvastaisten menettelyjen havaitsemiselle ja niihin puuttumiselle. Tietopyynnöissä käräjäoikeuksille on usein, kuten on tässäkin asiassa ollut, kyse tilanteesta, jossa tarkastettavaksi otetusta tuomiosta ilmenevien tietojen perusteella on mahdollista, että rikosasian vastaaja on tuomittu rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Oikeuskanslerinvirastossa tarvitaan rikosasian arkistopäiväkirjaa ja tiedoksiantotodistuksia muun ohella tällaisen epäilyn vahvistamiseksi tai kumoamiseksi. Ajoittain syyteoikeuden vanhentumisesta tai jostakin muusta lainkäytössä tapahtuneesta virheestä vastaajalle aiheutuva oikeudeton vapaudenmenetys onnistutaan keskeyttämään tai estämään kokonaan virheen oikea-aikaisella havaitsemisella oikeuskanslerinvirastossa.

Kiireellisissä asioissa huomattava viivästyminen laillisuusvalvontaa varten pyydettyjen tietojen toimittamisessa voi myös tarkoittaa oikeuskanslerin tietojensaantioikeuden tosiasiallista toteutumatta jäämistä. 

Tapahtuneen perusteella apulaisoikeuskansleri selvitti laajemminkin tiedonhallinnan järjestämisen asianmukaisuutta käräjäoikeudessa. Tältä osin apulaisoikeuskansleri ei katsonut käräjäoikeudessa ilmenneen laajempia ongelmia. Hän kuitenkin totesi, että tiedonhallinnan asianmukainen järjestäminen käräjäoikeuksissa on korostuneen tärkeää, koska niiltä pyydettyjen oikea-aikaisella toimittamisella voi aitoa merkitystä yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien toteutumisen kannalta.