Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1906/1/2018
Antopäivä: 1.12.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota julkisuuslain säännösten noudattamiseen asiakirjapyyntöön vastaamisessa. Kaupunki ei ollut menetellyt julkisuuslain säännösten mukaisesti. Kaupunki ei ollut ilmoittanut tietoa pyytäneelle kantelijalle, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi eikä tiedustellut, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi.

Osayleiskaavan laatimisen aloittamisesta oli käyty neuvotteluja yhtiön kanssa tuulivoimapuiston mahdollistamiseksi. Kantelija oli pyytänyt kaupungilta tietoja ja asiakirjoja näistä neuvotteluista useita kertoja. Kaupunki oli vastannut viittaamalla kaupunginhallituksen pöytäkirjaan ja sen liitteisiin. Kantelijan uusiin pyyntöihin vastattiin toteamalla, että kaikki tieto neuvotteluista löytyy pöytäkirjasta. Selvityksessään kaupunki esitti, ettei sellaisia neuvotteluja kaavoitusaloitteesta ollut käyty, että niiden sisältö olisi tuottanut julkisuuslaissa tarkoitetun asiakirjan.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että oikeus saada perusteltu päätös ja hakea päätökseen muutosta ovat perustuslaissa turvattuja hyvän hallinnon keskeisiä oikeusturvatakeita. Viranomaisen on asiakirjan antamisesta kieltäytyessään ilmoitettava kieltäytymisen syy, annettava tieto sitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen ratkaistavaksi ja tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Oikeuskirjallisuudessa ja laillisuusvalvontakäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että viranomaisen tulee tehdä asiakkaan pyynnöstä asiassa valituskelpoinen päätös myös siinä tapauksessa, ettei sillä ole pyydettyä asiakirjaa. Viranomaisella on velvollisuus huolehtia myös mm. siitä, että sen palveluksessa olevilla on tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta sekä tietojen antamisessa noudatettavista menettelyistä.