Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntöihin ja tiedusteluihin vastaaminen sekä esitutkinnan joutuisuus

Diaarinumero: OKV/1150/1/2014
Antopäivä: 17.3.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitos ei ollut toimittanut jäljennöstä tutkintailmoituksesta sitä toistuvasti pyytäneelle asianomistajalle. Myöskään asianomistajan asian käsittelyä koskeviin tiedusteluihin ei ollut vastattu. Kahdeksan kuukautta rikosilmoituksen tekemisen jälkeen tekemässään kantelussa asianomistaja oli kerrotun vuoksi siinä käsityksessä, että poliisi ei vielä ollut edes kirjannut hänen rikosilmoitustaan.

Poliisilaitoksen antamasta selvityksestä ei käynyt ilmi, miksi asianomistajan asiakirjapyyntöihin ei ollut vastattu. Tiedustelujen osalta selvityksessä tuotiin ilmi näkemys, että asianosaisille ei ole tapana erikseen ilmoittaa, koska esitutkinta alkaa, vaan heidät kutsutaan aikanaan kuulusteluun. Kantelija oli kuulusteltu asianomistajana runsaat neljä kuukautta hänen viimeisen asiaa koskeneen tiedustelunsa jälkeen apulaisoikeuskanslerin jo pyydettyä asiasta selvitystä. Rikosilmoituksen tekemisestä oli tällöin kulunut yhdeksän kuukautta. Poliisin selvityksestä ei käynyt ilmi, että asiassa olisi sitä ennen tehty mitään tutkintatoimenpiteitä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi päätöksessään, että poliisilaitos ei ollut käsitellyt asianmukaisesti kantelijan asiakirjapyyntöjä ja asian esitutkintaa koskeneita tiedusteluja. Hän kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa asiakirjapyyntöjen käsittelystä säädettyyn sekä esitutkintalainsäädännön ja hyvän hallinnon periaatteiden asettamiin vaatimuksiin asianomistajan esitutkintaa koskeviin tiedusteluihin vastaamiselle. Hän saattoi lisäksi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä, että asian esitutkintaa ei ollut aloitettu esitutkintalain edellyttämin tavoin ilman aiheetonta viivytystä.