Hyppää sisältöön

Asiakirjapyyntö olisi tullut käsitellä julkisuuslain edellyttämällä tavalla

Diaarinumero: OKV/1296/1/2017
Antopäivä: 18.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti syyttäjänviraston huomiota julkisuuslain säännöksiin asiakirjapyyntöjen käsittelystä.

Syyttäjänviraston lausunnosta ja selvityksestä oli pääteltävissä, ettei kantelijan toimittamaan asiakirjapyyntöön ollut vastattu lainkaan. Kantelijalle oli aiemmin samassa asiakokonaisuudessa selvitetty hänen asemaansa ja oikeuttaan asiakirjamateriaaliin. Syyttäjänvirasto totesi lausunnossaan, ettei kantelija ollut ilmeisesti ymmärtänyt ennen asiakirjapyyntöään saamiaan vastauksia. Tämäkin seikka huomioon ottaen apulaisoikeuskanslerin sijainen ei pitänyt riittävänä, että kantelijalle oli ennen kantelun kohteena olevaa asiakirjapyyntöä yleisellä tasolla selvitetty hänen oikeuttaan asiakirjamateriaaliin.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, että mikäli kantelijan pyytämä aineisto oli sisältänyt salassa pidettävää tietoa tai muutoin tietoa, jota kantelijalle ei voitu toimittaa, olisi asiassa tullut menetellä julkisuuslain edellyttämällä tavalla ja ilmoittaa tiedon toimittamisesta kieltäytymisen syy ja antaa tieto siitä, että asia voidaan saattaa viranomaisen valituskelpoisella päätöksellä ratkaistavaksi.