Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnöt olisi tullut käsitellä asianmukaisesti

Diaarinumero: OKV/1839/1/2017 OKV/2058/1/2017
Antopäivä: 14.6.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kahden kunnan huomiota asiakirjapyynnön käsittelyä koskeviin julkisuuslain säännöksiin.

Ensimmäisessä tapauksessa kunta oli vastannut kantelijan asiakirjapyyntöön, että pyynnössä tarkoitettuja rekrytointiin liittyviä tietoja työsopimuksesta, työhakemuksesta ja hakijavertailusta ei luovuteta miltään osin. Kunta ei ollut tiedustellut kantelijalta, haluaako hän asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, joten hän ei saanut kunnalta perusteltua, valituskelpoista päätöstä asiakirjapyyntöönsä.

Toisessa tapauksessa kantelija oli saanut osan pyytämistään rekrytointia koskevista asiakirjoista, mutta osaan asiakirjoista hänellä olisi kunnan mukaan ollut mahdollisuus tutustua vain kunnanvirastolla siltä osin kuin asiakirjat olivat julkisia. Apulaisoikeuskansleri totesi, että julkisuuslain mukaan tieto asiakirjasta on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen esimerkiksi asiakirjojen suuren määrän vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista siten, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Kunta ei ollut esittänyt selvityksessään julkisuuslain mukaista perustetta sille, miksi asiakirjoja ei toimitettu kantelijalle sähköpostitse tai postitse.