Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/322/1/2012
Antopäivä: 19.9.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli pyytänyt saada poliisilaitokselta kaikki erään jutun esitutkinta-asiakirjat. Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä peittää yhdestä hänen saamastaan asiakirjasta osa siihen sisältyneistä tiedoista kertomatta tästä mitään kantelijalle. Kantelijan mukaan hän olisi ollut täysin tietämätön tästä tietojen antamatta jättämisestä, mikäli hän ei itse olisi havainnut tietojen peittämisestä asiakirjaan aiheutuneita jälkiä.

Mikäli viranomainen kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyä menettelyä noudatettava. Poliisi ei tapauksessa kuitenkaan ollut kertonut peittämisestä, ilmoittanut kantelijalle tiedon antamisen kieltäytymisen syytä, eikä antanut tietoa siitä, että asia voitiin saattaa viranomaisen ratkaistavaksi. Poliisi ei myöskään ollut tiedustellut kantelijalta halusiko tämä asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi, eikä poliisi ollut antanut tietoa käsittelyn johdosta perittävistä maksuista.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan selvää oli, että poliisin menettely ei tapauksessa täyttänyt laissa säädettyjä velvoitteita. Ylipäätään peittämällä tietoja asiakirjasta ilmaisematta menettelyä millään tavalla kantelijalle, poliisi oli vaarantanut kantelijan mahdollisuuden saattaa asia edelleen käsiteltäväksi viranomaisissa.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyihin velvollisuuksiin asiakirjapyynnön käsittelyssä.