Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/1182/1/2011
Antopäivä: 25.6.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Kantelija, jolla oli ollut vireillä asia valtakunnansyyttäjänvirastossa, oli osoittanut asiakirjapyynnön ensin maaliskuussa 2011 Valtakunnansyyttäjänviraston erikoissyyttäjälle ja sen jälkeen huhtikuussa 2011 Valtakunnansyyttäjänvirastoon. Kantelija ei ollut saanut vastausta pyyntöihinsä. 

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan asiakirjapyyntöä olisi tullut Valtakunnansyyttäjänvirastossa arvioida viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädettyjen vaatimusten mukaisesti ja toimia mainitussa laissa säädettyjen menettelytapojen mukaisesti. Asiakirjapyyntöön olisi tullut reagoida ja asiassa olisi tullut tehdä ratkaisu, olipa se sitten pyydettyjen asiakirjojen antaminen kantelijalle, kielteinen päätös muutoksenhakuohjauksineen taikka asiakirjapyynnön siirtäminen toiselle viranomaiselle.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä menettelyn virheellisyydestä syyttäjän ja Valtakunnansyyttäjänviraston tietoon ja kiinnitti vastaisen varalta huomiota asiakirjapyyntöjen käsittelyyn hyvän hallintotavan ja julkisuuslain edellyttämällä tavalla.