Hyppää sisältöön

Asiakirjapyynnön käsittely

Diaarinumero: OKV/528/1/2012
Antopäivä: 27.11.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi terveydenhuolto
Toimenpide: käsitys käsitys

Poliisilaitos oli siirtänyt kantelijan asiakirjapyynnön Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran käsiteltäväksi. Poliisin asiassa antamasta selvityksestä ei ilmennyt estettä käsitellä pyyntö itse. Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Mahdollisuus asiakirjapyynnön siirtämiseen toisen viranomaisen käsiteltäväksi on säädetty tarkoituksenmukaisuussyistä poikkeukseksi mainittuun pääsääntöön. Apulaisoikeuskansleri totesi asiakirjapyynnön siirtämisen edellyttävän, että se on tarkoituksenmukaisempaa kuin pyynnön käsitteleminen sen vastaan ottaneessa viranomaisessa ja että siihen on perusteltu syy. Pyynnön siirtäminen toisen viranomaisen käsiteltäväksi on omiaan viivästyttämään sen käsittelyä.

Poliisilaitos ei ollut selvityksessään tuonut ilmi, miksi se oli pitänyt asiakirjapyynnön siirtämistä tarkoituksenmukaisena. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota asiakirjapyynnön siirtämisestä lausumaansa. Valvira oli vastannut asiakirjapyyntöön vasta kaksi kuukautta sen mainitun siirron jälkeen. Valviran antaman selvityksen mukaan pyyntö oli epähuomiossa jäänyt kirjaamatta diaariin ja käsittelemättä aluksi asiakirjapyyntönä.

Asiakirjapyyntöön vastanneet Valviran johtaja ja ylilääkäri olivat kieltäytyneet antamasta kaikkia kantelijan pyytämiä asiakirjoja. He eivät tällöin olleet antaneet kantelijalle tietoa, että asia voitiin saattaa viranomaisen ratkaistavaksi valituskelpoisen ratkaisun saamiseksi, eivätkä tiedustelleet, halusiko kantelija asian siirrettäväksi viranomaisen ratkaistavaksi. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Valviran ja sen mainittujen virkamiesten huomiota viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain menettelysäännösten noudattamiseen.