Hyppää sisältöön

Arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/1069/21/2022
Antopäivä: 12.5.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri piti luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle arkistolain ja Kansallisarkistosta annetun lain muuttamisesta antamassaan lausunnossa lain uudistamista kannatettavana. Oikeuskansleri kuitenkin katsoi, että Kansallisarkiston tiedonsaantioikeuksia tulisi arvioida myös esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ja kiinnitti huomiota yksityisen hallussa olevan asiakirjan lunastusoikeuteen. 

Voimassa olevassa arkistolaissa säädetään, että lainkohdassa määritellyssä tilanteessa ”arkistolaitoksella on käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa oikeus lunastaa käypään hintaan yksityinen asiakirja tai arkisto taikka ottaa siitä jäljennös” Ehdotetussa muutetussa laissa ”Kansallisarkistolla on oikeus ottaa siitä jäljennös, sähköinen tallenne tai oikeus lunastaa kyseinen asiakirja”, eikä lainkohdassa enää suoraan säädettäisi käyvästä hinnasta lunastuskorvauksen määrittelyn perusteena. Esityksen perusteluissa todettiin käyvän hinnan olevan yhä korvauksen lähtökohtainen perusta. Kun lunastus menettelynä vaikuttaa suoraan sen kohteen omistajaan, oikeuskansleri piti omistajan oikeuksien toteutumisen kannalta perusteltuna, etenkin kun varsinaista yleislakia jossa lunastusmenettelyistä ja korvauksista säädettäisiin ei ole, että lunastuskorvauksen määrittelyn peruste ilmenisi varsinaisesta lain säännöksestä.