Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâm vuõiggâdvuõtt­kanslerkonttrest

Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâm vuâđđ

Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllma vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest suåvldet EU takai teâttsuejjasetõõzz da tõn tääʹrǩteei da tiuddeei teâttsuejjlääʹjj (1050/2018) di reäkkõsaaʹšši teâttsuejjlääʹjj (1054/2018) tõin vueʹzzin, ko kõõččmõš lij reäkkõʹsse õhttneei viârteei toiʹmmjummšest.

Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâm vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest õhttan vuõiggâdvuõttkansleeʹr vuâđđlääʹjjest, äʹššvuejjʼjin uvddum lääʹjjest (496/1958) da lååʹv vuäǯǯam suudõõttâmvieʹǩǩteeʹjin uvddum lääʹjjest (715/2011) šiõttuum lääǥǥlažvuõttvuåppâmtuâjaid di vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr takai-, tuâjjlažkåʹdd- da tällõsvaldšma.

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž lääʹǩǩvuâđđan lij teâttsuejjasetõõzz 6 artikla 1 pääiʹǩ c-vueʹllpäiʹǩǩ (ǩiõttʼtõõllma lij tarbb rekisterõõʹnni lääʹjjmeâldlaž õõlǥtõõzz jääʹǩǩtem diõtt). Jeäʹrab persoonteâttjooukid kuõskki ǩiõttʼtõõllmõõžž lääʹǩǩvuâđđan lij teâttsuejjasetõõzz 9 artikla 2 pääiʹǩ g-vueʹllpäiʹǩǩ (ǩiõttʼtõõllma lij tarbb tääʹrǩes õõlmâs ouddõõzz kuõskki määin diõtt) da teâttsuejjlääʹjj 6 § 1 momeeʹnt 2 päiʹǩǩ. Reäkkõs-suvddsid da rieʹǩǩid õhttneei persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâm lääʹǩǩvuâđđan lij teâttsuejjasetõõzz 10 artikla da teâttsuejjlääʹjj 7 § 1 momeeʹnt 2 päiʹǩǩ.

Ǩiõttʼtõõllâmvuâllsa teâđ

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkât ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn leʹddi aaʹšši seuʹrrjummuž vääras taarblaž teâđaid, jeärtõõllâmteâđaid vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtum da vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest rajjum äʹššǩiiʹrjin, vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtum liâđǥlaž äʹššǩiiʹrjid da vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest rajjum äʹššǩiiʹrjid.

Kueʹddlõʹsttjest ruõkkât vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe nõõm da suu iʹlmmtem õhttvuõtt-teâđaid. Kueʹddlõʹstti vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtem kueʹddelmǩeeʹrjtõs vuäitt ââʹnned seʹst mâid suu kuõskki persoonteâđaid täättas.

Lääǥǥlažvuõttvuåppmõõžž vueʹlnn åårrai luâđlaž persoon nõõm jeät takainalla ruõkku vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe. Nõõm vueiʹtet kuuitâǥ ruõkkâd, ko ääʹšš ǩiõttʼtõõllâm poott, jõs ooumaž vuäǯǯ seuʹrrjõõzz. Kueʹddlõʹstti vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtem kueʹddelmǩeeʹrjtõs vuäitt ââʹnned seʹst mâid kueʹddlõsttum luâđlaž oummu kuõskki persoonteâđaid täättas.

Veeʹrjooccjest ruõkkât vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe nõõm da suu iʹlmmtem õhttvuõtt-teâđaid. Veeʹrjoocci vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtem ooccmõš vuäitt ââʹnned seʹst mâid suu kuõskki persoonteâđaid täättas.

Teâđai ǩiõttʼtõõllâm

Veʹrǧǧkonttâr jiijjâs persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâmtååimaid rääʹjtet tõõzz, mõõzz lij tarbb veʹrǧǧkonttâr tuâjai spraavâm diõtt. Persoonteâđaid ǩiõttʼtâʹlle tåʹlǩ tõk veʹrǧǧkonttâr veʹrǧǧoummu, kook taarbše tõid veʹrǧǧtuâjeez spraavâm diõtt. Lââʹssen eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu kanslia rekisterâʹsttemkonttrest lij piâssmõš vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkum ǩiõttʼtõõllâmvuâllsaž aaʹšši seuʹrrjummuž vääras taarblaž teâđaid riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansleeʹr da eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu tuâjai juâǥǥast uvddum lääʹjj (1224/1990) toimmupiijjâm diõtt.

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkum teâđaid jeät sirddu kuälmad riikkid leʹbe meeraikõskksaž organisaatioid.

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkum ǩiõttʼtõõllâmnalla leʹddi aaʹšši seuʹrrjummuž vääras taarblaž teâđaid seeiltet põõššinalla. Vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtum da vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest rajjum äʹššǩiiʹrjid di tõid siskkneei persoonteâđaid seeiltet vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr arkiivraajjâmplaanâst mieʹrruum äʹššǩiiʹrji seeiltemaaiʹji meâldlânji.

Rekisterõsttum oummu vuõiggâdvuõđ

Rekisterõsttum oummust lij teâttsuejjasetõõzz 15 artikla mieʹldd vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad piâssmõõžž teâđaid, 16 artikla mieʹldd vuõiggâdvuõtt teâđai vuõiǥummša da 18 artikla mieʹldd vuõiggâdvuõtt ǩiõttʼtõõllmõõžž rääʹjtummša.

Ooudpeäʹlnn jurddum vuõiggâdvuõđid vuâđđõõvvi raukkmõõžžid čuäʹjtet vuõiggâdvuõttkanslerkonttra.

Vuõiggâdvuõttkansler vuäpp vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž.

Lââʹssteâđ

Vuõiggâdvuõttkansleeʹr neʹttseeidain (www.oikeuskansleri.fi) pääiʹǩest ”Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllâm” lie õlmstõttum äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ, Valtiolle.fi-riâžldõõǥǥ da teâđtõsjueʹǩǩemliist teâttsuejjčiõʹlǧǧõõzz.

Õhttvuõtt-teâđ

Rekisterõõʹnni

Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr

Jååʹttemaddrõs: Snellmaninkatu 1 A, Heʹlssen

Pååʹštaddrõs: PL 20, 00023 RIIKKSUÅVTÕS

Neʹttpååʹštaddrõs: kirjaamo.okv(at)gov.fi

Teʹlfon: +358 295 162 902 (rekisterâʹsttemkoontâr)

Teâttsuejjvaʹstteei

Puärrsab vuõiggâdvuõttkansleeʹr piisar Pekka Liesivuori

Pååʹštaddrõs: PL 20, 00023 RIIKKSUÅVTÕS

Neʹttpååʹštaddrõs: [email protected]