Vuõiggâdvuõtt­kanslerkonttâr äʹššvaaldšem­riâžldõk Vahva

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõk Vahvaaʹje ruõkkât äʹššǩiõttʼtõõllmõõžž oudldem teâđaid, mieʹldd looǥǥeeʹl äšša õhttneei persoonteâđaid, vuõiggâdvuõttkanslerkonttra liâđǥlânji tååimtum äʹššǩiõttʼtõõllmõʹšše õhttneei äʹššǩiiʹrjid da teâđ põʹmmaihääʹmest puättam äʹššǩiiʹrjin di vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest rajjum äʹššǩiiʹrjid.

Rekisterõõʹnni

Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr

Jååʹttemaddrõs Snellmaninkatu 1, HEʹLSSEN

Pååʹštaddrõs PL 20, 00023 RIIKKSUÅVTÕS

Teʹlfon 0295 162 902 (rekisterâʹsttemkoontâr)

Neʹttpååʹšt kirjaamo.okv(at)gov.fi

Teâttsuejjvaʹstteei

Pekka Liesivuori

Pååʹštaddrõs PL 20, 00023 RIIKKSUÅVTÕS

Neʹttpååʹšt tietosuojavastaava.okv(at)gov.fi

Persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž meäʹr di ǩiõttʼtõõllmõõžž lääʹǩǩvuâđđ

Persoonteâđaid ǩiõttʼtõõlât vuõiggâdvuõttkansleeʹr lääʹjjest šiõttuum lääǥǥlažvuõttvuåppâmtuâj spraavâm diõtt da vuõiggâdvuõttkanslerkonttra kuulli tuâjjuʹvddi- da veʹrǧǧneǩtuâjai tieuʹddem diõtt.

Ǩiõttʼtõõllmõõžž lääʹǩǩvuâđđan lij takai teâttsuejjasetõõzz 6 artikla 1 pääiʹǩ c-vueʹllpäiʹǩǩ da vueiʹtlvaž äʹššǩeʹrjjaunstõʹsse siskkneei jeäʹrab persoonteâttjooukid kuulli teâđaid vueʹzzeld takai teâttsuejjasetõõzz 9 artikla 2 pääiʹǩ g-vueʹllpäiʹǩǩ.

Ǩiõttʼtõõllâmvuâllsa persoonteâđ

Äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥâst ǩiõttʼtõõlât vuõiggâdvuõttkanslerkonttrest ǩiõttʼtõõllâmvuâllsaž aaʹššid da äʹššǩiiʹrjid õhttneei nõmm- da õhttvuõtt-teâđaid di ääʹšš da äʹššǩiiʹrji jeärtõõllâm- da ǩiõttʼtõõllâmteâđaid. Vuõiggâdvuõttkanslerkonttra tååimtum da äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkum äʹššǩeeʹrj vuäiʹtte ââʹnned seʹst mâid persoonteâđaid täättas.

Persoonteâđai vuâsttavaʹlddi da leʹbe vuâsttavaʹlddijoouk

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr tuâjjlažkåʹdd ǩiõttʼtââll persoonteâđaid veʹrǧǧtuâjaineez. Lââʹssen eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu kanslia rekisterâʹsttemkonttrest lij riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansleeʹr da eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu tuâjai juâǥǥast uvddum lääʹjj tieuʹddem diõtt piâssmõš äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ teâđaid äʹššǩeʹrjjaunstõõzz lokku vääʹldǩani.

Äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ teâđaid jeät sirddu kuälmad riikkid leʹbe meeraikõskksaž organisaatioid.

Persoonteâđai seeiltemäiʹǧǧ

Ääʹšš tuʹmmjem vuâlla piijji nõõm da õhttvuõtt-teâđaid da ääʹšš ǩiõttʼtõõllâmteâđaid lââʹzztum vueʹsspieʹli nõmm- da õhttvuõtt-teâđaid seeiltet põõššinalla.

Äʹššǩiiʹrjid õhttneei persoonteâđaid da liâđǥlaž äʹššvaaldšemriâžldõʹǩǩe ruõkkum äʹššǩiiʹrjid seeiltet vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr arkiiv-vuâkkõõzzâst meäʹrtõllum ääiʹj.

Rekisterõsttum oummu vuõiggâdvuõđ

Rekisterõsttum oummust lij vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad teâđ tõʹst, što suu kuõskki persoonteâđaid ǩiõttʼtõõlât leʹbe što tõid jeät ǩiõttʼtõllu, da jõs täid persoonteâđaid ǩiõttʼtõõlât, vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad piâssmõõžž persoonteâđaid.

Rekisterõsttum oummust lij vuõiggâdvuõtt kaiʹbbjed rekisterõsttum oummu kuõskki panntääʹrǩes da vââǥǥlaž persoonteâđai vuõiǥummuž da, vääʹldeeʹl lokku teâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž meäʹr, vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad vännas persoonteâđaid tiudduum.

Rekisterõsttum ooumaž vuäitt raukkâd, što rekisterõõʹnni rääʹjat ǩiõttʼtõõllmõõžž, jõs rekisterõsttum ooumaž lij šeäggam persoonteâđai tuõʹllʼjummuž. Teʹl persoonteâđai ǩiõttʼtõõllmõõžž rääʹjtet ääiǥas, koon seʹst rekisterõõʹnni vuäitt ainsmâʹtted tõi tuõʹllʼjummuž.

Persoonteâđaid kuõskki teâttraukkmõõžž da persoonteâđai vuõiǥummuž leʹbe tiuddummuž di ǩiõttʼtõõllmõõžž rääʹjtummuž kuõskki raukkmõõžžid âlgg čuäʹjted rekisterõõʹnnʼja.