Õhttvuõtt-teâđ

Pååʹštaddrõs

PL 20, 00023 Valtioneuvosto

Jååʹttemaddrõs

Snellmaninkatu 1 A, Heʹlssen

Kueʹddelm vuäitt še persoonlânji kueʹđđed riikksuåvtõõzz jueʹǩǩemkõõskõʹsse addrõõzzâst Ritarikatu 2 B, 00170 Heʹlssen.

Teʹlfon

0295 16001 (Riikksuåvtõõzz kuvddlõs)

Fakss

09 1602 3975

Neʹttpååʹštaddrõõzz

ouddnõmm.sokknõ[email protected]

Vuõiggâdvuõttkansler­konttâr jååʹđteei

  • Vuõiggâdvuõttkansler Tuomas Pöysti
  • Veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler Mikko Puumalainen
  • Kansliajååʹđteei Tuula Majuri

Juâǥǥasjååʹđteei

  • Riikksuåvtõsaaʹšši juâǥǥas: Maija Salo
  • Vuõiggâdvuõttvuåppâm­juâǥǥas: Petri Martikainen
  • Vaaldšemjuâǥǥas: Tuula Majuri

Rekisterâʹsttemkoontâr

Rekisterâʹsttemkoontâr vuâsttaväldd kueʹdlmid da äʹššǩiiʹrjid. Rekisterâʹsttemkoontâr oudd teâđ kueʹddelm ǩiõttʼtõõllmest da vaʹsttad äʹššǩeʹrjjraukkmõõžžid.

  • Äʹššneǩ-kääzzkõs teʹl. 0295 162 902 (arggpeeiʹvi čiâss 9-15)
  • Neʹttpååʹšt: [email protected]

Kueʹddelmǩeeʹrjtõõzzid da kueʹdlmi lââʹssǩeeʹrjtõõzzid vuõltteet rekisterâʹsttemkonttâr neʹttpååʹštaddrõʹsse. Looǥǥ lââʹzz kueʹddelm raajjmõõžžâst.

Veʹrǧǧneeʹǩǩ tooiʹmte še rekisterâʹsttemkonttâr neʹttpååšta čiõlǥtõõzzid da jeeʹres äʹššǩiiʹrjid.

Neʹttpååʹštriâšldõk ij pââʹst vuâsttaväʹldded čuuʹt jõnn meâlddõsteâttõõzzid. Õõut neʹttpååʹšt meâlddõõzzi õʹhttelaʹsǩǩuum šuurmõs šorradvuõtt lij 10 Mt.

Takai neʹttpooʹštin ij õõlǥ vuõltteed peittast õnnum leʹbe muđoi äʹrǧǧluânddsaž teâđaid. Suõjjuum  neʹttpååʹšt vuõlttummša vuäitt ââʹnned riikksuåvtõõzz staanpååʹšt. Looǥǥ lââʹzz staanpååʹšt ââʹnnmest (lääddas leʹbe ruõccâs, turvaviesti.gov.fi).

Vuõltteeʹjest lij lääʹjj mieʹldd vasttõs peittast õnnum leʹbe äʹrǧǧluânddsaž teâđaid seʹst õõʹnni saaǥǥ vuõlttummšest (lääʹǩǩ liâđǥlaž äʹššummšest veʹrǧǧneǩtoiʹmmjummšest 8 §, 13/2003).

Rekisterâʹsttemkoontâr vuõlttad kuiʹttjummuž liâđǥlânji vuõlttuum kueʹddelm leʹbe äʹššǩeeʹrj vuâsttaväʹlddmest.

Kueʹddelm leʹbe äʹššǩeeʹrj vuäitt še jiõčč kueʹđđed riikksuåvtõõzz jueʹǩǩemkõõskõʹsse addrõõzzâst Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki. Jueʹǩǩemkõõskõs  lij äävai vuõssaarǥâst piâtnca čiâss 8.00 – 16.15.

Iʹlmmteeisuõjjlummuš

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr tåimm iʹlmmteeisuõjjlummuž kõskkuum åålǥlaž iʹlmmtemkanaalân.

Mäʹhtt iʹlmmtõõzz tuejjeet?