Riehtikansler­virgáduv äššihaldâšem­vuáhádâh Vahva

Riehtikanslervirgáduv äššihaldâšemvuáhádâh Vahvan vyerkkejuvvojeh äššikieđâvuššâm vaattâm tiäđuh, mieldi luhâmáin áášán lohtâseijee persovntiäđuh, riehtikanslervirgádâhân šleđgâlávt toimâttum äššikieđâvušmân lohtâseijee äššikirjeh já tiätu pááppárhäämist puáttám äššikiirjijn sehe riehtikanslervirgáduvâst rahtum äššikirjeh.

Registertuállee

Riehtikanslervirgádâh

Kollimčujottâs Snellmaninkatu 1, HELSIG

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Puhelin 0295 162 902 (kirjimkonttur)

Šleđgâpostâ kirjaamo.okv(at)gov.fi

Tiätusyejivästideijee

Pekka Liesivuori

Postâčujottâs PL 20, 00023 VALTIONEUVOSTO

Šleđgâpostâ tietosuojavastaava.okv(at)gov.fi

Persovntiäđui kieđâvuššâm tárguttâsah sehe kieđâvuššâm riehtivuáđu

Persovntiäđuh kieđâvuššojeh riehtikansler laavâst asâttum lavâlâšvuotâkocceempargo olášuttem várás já riehtikanslervirgáduv pargoadeleijee- já virgeomâhâšpargoi hoittám várás.

Kieđâvuššâm riehtivuáđđun lii almos tiätusyejiasâttâs 6 artikkâl 1 saje c –vyelisaje já máhđulii äššikirjeamnâstuv eromâš persovntiätujuávhoid kullee tiäđu uásild almos tiätusyejiasâttâs 9 artikkâl 2 saje g -vyelisaje.

Kieđâvuššâmnáál persovntiäđuh

Äššihaldâšemvuáháduvâst kieđâvuššojeh riehtikanslervirgâduvâst kieđâvuššâmnáál aššijd já äššikirjijd lohtâseijee nommâ- já ohtâvuotâtiäđuh sehe ääši já äššikiirjij ohtâlistem- já kieđâvuššâmtiäđuh. Riehtikanslervirgádâhân toimâttum já äššihaldâšemvuáhádâhân vyerkkejum äššikirjeh sättih anneeđ sistees maid peri persovntiäđuid.

Persovntiäđui vuástáväldeeh tâi vuástáväldeejuávhuh

Riehtikanslervirgáduv pargeeh kieđâvušeh persovntiäđuid virgepargoinis. Almotteijeesuojâlemaašijn persovntiäđuid pyehtih kieđâvuššâđ tuš almotteijeesuojâlemlaavâ uáivildem vuovvijn tooimân nomâttum ulmuuh. Toos lasseen ovdâskode riehtiäššialmaa kanslia kirjimkontturist lii staatârääđi riehtikansler já ovdâskode riehtiäššialmaa pargoi juávust adelum laavâ olášuttem várás peessâm äššihaldâšemvuáháduv tiäđoid eereeb äššikirjeamnâstâh já almotteijeesuojâlemlaavâ uáivildem almottâssáid kyeskee ääših.

Äššihaldâšemvuáháduv tiäđuid iä sirde kuálmád enâmáid tâi aalmugijkoskâsáid servijd.

Persovntiäđui siäiluttemäigi

Ääši kieđâvuššâmnáál piäijoo nommâ já ohtâvuotâtiäđuh já ääši kieđâvuššâmtiäđoid lasettum uásipeelij nommâ- já ohtâvuotâtiäđuh siäiluttuvvojeh pisovávt. Almotteijeesuojâlemlaavâ miäldásij almottâsâi kieđâvuššâmnáál piäijoo tiäđuh já čuosâttâhtiäđuh iä kuulâ persovntiäđoid, maid siäilutteh.

Äššikirjijd lohtâseijee persovntiäđuh já šleđgâliih äššihaldâšemvuáhádâhân vyerkkejum äššikirjeh siäiluttuvvojeh riehtikanslervirgáduv tiäđustivrimvuáváámist miäruštâllum ääigi.

Registeristum vuoigâdvuođah

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ finniđ tiäđu tast, ete sunjin kyeskee persovntiäđuid kieđâvušeh tâi ete taid iä kieđâvuš, já jis kieđâvušeh taid persovntiäđuid, te vuoigâdvuotâ finniđ peessâm persovntiäđoid.

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ vaattâđ registeristum ulmui kyeskee epitärhis já feilâlij persovntiäđui vuoigim já, ko váldoo huámmášumán tiäđui kieđâvuššâm tárguttâs, vuoigâdvuotâ tievâsmittiđ vááijuvlijd persovntiäđuid.

Registeristum puáhtá táttuđ, ete registertuállee räijee kieđâvuššâm, jis registeristum lii pahudâm, ete persovntiäđuh iä toolâ tiäivás. Talle persovntiäđui kieđâvuššâm räijejuvvoo ááigán, mon siste registertuállee puáhtá visásmittiđ toi tiäivás toollâm.

Registeristum pele vuoigâdvuotâ kieđâvuššâm raijiimân ij heivittuu almotteijeesuojâlemaššijd já registeristum pele peessâm tiäđoid puáhtá raijiđ, jis tot lii velttidmettum já vuoigâlâš vâi puáhtá turviđ almottâs tiäivás toollâm selvâttem tâi suoijiđ almotteijee persovnvuođâ. Jis tuš uási tiäđuin láá tagareh, ete toh pääcih peessâmvuoigâdvuođâ ulguubel, te registeristum peeleest lii vuoigâdvuotâ uážžuđ tiettiđ sunjin kyeskee eres tiäđuid. Registeristum peeleest lii vuoigâdvuotâ finniđ jieijâs tiättun raijim suujâid já táttuđ tiädui adelem tiätusyejiváldálâžân tiätusyejilaavâ (1050/2018) 34 § 3 já 4 moomeent miäldásávt.

Persovntiäđoid kyeskee tiätutáttum já persovntiäđui vuoigiimân tâi tievâsmitmân sehe kieđâvuššâm raijiimân kyeskee táttumijd kalga čujottiđ registertuállei.