Vuällamvuõtt­čiõʹlǧǧõs

Tät lij oikeuskansleri.fi-seiddõõzz vuällamvuõttčiõʹlǧǧõs. Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr pârgg ainsmâʹtted seiddõõzz vuällamvuõđ lääʹjj digitaalʼlaž kääzzkõõzzi taʹrjjummšest (306/2019) meâldlânji. Čiõʹlǧǧõs lij rajjum 14.2.2022 da peeiʹvtum 2.9.2022.

Leäʹp ärvvtõõllâm seiddõõzz vuällamvuõđ jiijj. Lââʹssen vuällamvuõđ lij ärvvtõõllâm seiddõõzz kääzzkõstaʹrjjeei.

Seiddõs lij õlmstõttum 7.4.2022.

Vuällamvuõđ vueʹǩǩ

Seiddõs teâudd vueʹzzi A- da AA-tääʹzz vuällamvuõttõõlǥtõõzzid (WCAG 2.1 leʹbe Neʹttsiiskõõzz vuällamvuõttvuäʹppõõzz). Tän čiõʹlǧǧõõzzâst kovvõõlât seiddõõzz tääʹrǩmõs vuällamvuõttvaaʹnid.

Seiddõõzz ij-vuällamlaaǥǥan siiskõs (WCAG-kriteeʹri mieʹldd)

Seeidai ǩiõllmeärtõõzz

Seeidain vuäiʹtte leeʹd jeeʹres ǩiõllsa teeʹkst, kook čårste pâʹjjtääʹzz ǩiõllmeärtõõzzin. 

Vuällamvuõttõõlǥtõõzz, kook jie tiõuddu

  • 3.1.1. Seeid ǩiõll
  • 3.1.2. Vueʹzzi ǩiõll
  • 3.2.4 Seämma vuâđđjurddi jääʹǩǩteei mieʹrǩǩummuš

Hoʹhssjiǩ-a vuällamvuõttvääʹn neʹttseiddõõzzsteen?

Kåittap teevvad pueʹrmõõzz mieʹldd vuällamvuõttvaaʹnid. Jõs hoʹhssjiǩ seeidaineen vuällamvuõttvääʹn, vuäitak piijjâd miʹjjid maacctõõzz neʹttpooʹštin addrõʹsse [email protected].

Uuʹd neʹttpååštsad pâʹjjǩeeʹrjtõõzz: Maacctõs oikeuskansleri.fi-seiddõõzzâst. Jõs maacctõssad kuâskk koon-ne tiõttum seeid siiskõõzz, lââʹzzet maacctõs-saʹǩǩe liiŋk kõõččmõõžžâst åårrai sijddu. Vuäitak še kovvõõllâd frijjnallšeld, koon seeidast da siiskõõzzâst lij kõõččmõš. 

Vasttõõzzâst vuäitt mõõnnâd jäänmõsân 14 peiʹvved.

Vuällamvuõđ vuåppmõš

Digitaalʼlaž kääzzkõõzzi taʹrjjummšest uvddum lääʹjj 12 § mieʹldd vuåppâmveʹrǧǧneeʹǩǩest ij leäkku vuõiggâdvuõtt vuåppâd da täʹrǩsted eeʹttiǩ-kååʹdd vuõiggâdvuõttäʹššoummu da riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansleeʹr digitaalʼlaž kääzzkõõzzid ij-ǥa uʹvdded tõid kuõskki meärrõõzzid vuällamvuõttõõlǥtõõzzi tieuʹddem diõtt.