Seiddõõzz jeäʹvstõõzz

Jeäʹvstõõzz lie teʹkstt-teâttõõzz, koid plaađânj ruâkk kõʹllʼjeei aparaʹtte. Jeäʹvstõõzzivuiʹm vueiʹtlvââʹstet jeäʹrbi mieʹldd õõʹnni tuejjeem vaʹlljummši, mâʹte ǩiõllvaʹlljummuž seeiltummuž, ko õõʹnni serddai neʹttseiddõõzzâst seeidast nobba. 

Vuõiggâdvuõttkansleeʹr neʹttseiddõõzzâst (oikeuskansleri.fi) ââʹnet seiddõõzz toiʹmmjummuž peäʹlnn vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzid. Vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzzi veäkka ainsmââʹttet neʹttseiddõõzz teeknlaž toiʹmmjemvuõđ, jeät-ǥa tõid õnnu jeeʹres mieʹrid. Neʹttseiddõs âânn pâi suejjuum õhttvuõđ (https).

Kääzzkõstaʹrjjeei lie Riikk teâtt- da saaǥǥtemteknikk-kõõskõs Valtori da tõn suåppmõškueiʹm.

Vieʹltʼteʹmes jeäʹvstõõzz

COOKIE_SUPPORT

Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs seeilat teâđ jeäʹvstõõzzi soovšummšest plaađânj asetõõzzin. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

GUEST_LANGUAGE_ID

Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs seeilat teâđ õõʹnni ǩiõllvaʹlljummšest da ruâkk tõn pueʹtti seiddõõzzâst kõʹllʼjummuž vääras. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

JSESSIONID

Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs mušttal õõʹnni aktiivlažvuõđâst seiddõõzzâst di vääʹlat riâžldõʹǩǩe teâđ aktiivlaž õõʹnnʼji meäʹrest seiddõõzzâst. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst seiddõõzzâst kõʹllʼjummuž ääiʹj.

LFR_SESSION_STATE_10616

Õlmstâʹttemriâžldõõǥǥ jeäʹvstõs ruâkk õõʹnni kõʹllʼjummšest äiʹǧǧštemppal da ainsmâtt õõʹnni išttmõõžž juätkkjummuž. Jeäʹvstõs lij viõǥǥâst eeʹjj.

AWSALB, AWSALBCORS  

Serverpirrõõzz jeäʹvstõõzz pueʹree ââʹnnemǩiõččlâsttmõõžž taʹssjeeʹl serveeʹri kuârmtõõzz da ainsmââʹtteeʹl õõʹnni išttmõõžž juätkkjummuž. Mââibuž jeäʹvstõs ainsmâtt seiddõõzzi toiʹmmjummuž ođđsumus plaađânjversioin. Jeäʹvstõõzz lie viõǥǥâst neäʹttel.

Kuälmad vueʹsspieʹli suåvldõõzz

Seeidain leʹddi liiŋk da jueʹǩǩemteäddõõǥǥ sosiaalʼlaž media kääzzkõõzzid jie vääʹlet kõʹllʼjeeʹjest teâđaid täid kääzzkõstaʹrjjeeʹjid, jõs liiŋkid da jueʹǩǩemteäddõõǥǥid jeät kliʹkkjuku.

Kuälmad vueʹsspeäʹl jeäʹvstõõzzid vuäitt cõggâd leʹbe soovšed plaađânj jeäʹvstõsasetõõzzin.

Lââʹssteâđ jeäʹvstõõzzi toiʹmmjummšest koon-a kääzzkõõzz teâttsuejjciâlkõõǥǥin: