Äʹššǩeʹrjj­õõlmâsvuõtt­kovvõs

Tät vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššǩeʹrjjõõlmâsvuõttkovvõs lij rajjum õõlmâs vaaldâšm teâttvaaldšummšest uvddum lääʹjj (906/2019) 28 § meâldlânji äʹššǩeʹrjjõõlmâsvuõđ da õõlmâsvuõttvuâđđjurddi tieuʹddem diõtt. Kovvõõzz täävtõssân lij uʹvdded õõlmâskoov tõʹst, måkam teâttaunstõõzz da äʹššrekisteeʹr veʹrǧǧkonttrest lie, mäʹhtt veʹrǧǧkonttâr teâttvaaldšummuš lij lõđstum da mäʹhtt veʹrǧǧkonttâr teâttaunstõõzzid siskkneei teâđaid da äʹššǩiiʹrjid vuäitt vuäǯǯad ââʹnnma.

Äʹššǩeʹrjjõõlmâsvuõttkovvõõzzin tieuʹdet õõlmâsvuõttvuâđđjurddi da õõlmâs vaaldâšm äävaivuõđ di oouʹdeet piâssmõõžž õõlmâs teâđaid da äʹššǩiiʹrjid. Kovvõõzzin põõrǥât hiâlpted teâttraukkmõõžži jeärtõõllmõõžž da tõi tuejjummuž vuõiggâdvuõttkanslerkonttra.

Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõk âânn seʹst äʹššǩiõttʼtõõllmõõžž kovveei metateâđaid ǩiõttʼtõõllâm vuâlla pijjum aaʹššin da ǩiõttʼtõõllâm vuâlla piijjʼjin (nõmm da õhttvuõtt-teâtt) di aaʹšši ǩiõttʼtõõllâm-maaʹttin da čåuddmõõžžin seämmanalla ko tõid õhttneei äʹššǩiiʹrjin. Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr vaaʹldi ââʹnnma ođđ äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ 18.5.2020, da teʹl veʹrǧǧkonttrest serddješ obbnes liâđǥlaž äʹššǩiõttʼtõõllmõʹšše. Äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ nõmm lij OKV-Vahva, da tõt lij seämma obbvuõtt ministeriai da tääʹssvääʹld presideeʹnt kanslia Vahva-äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥivuiʹm. OKV-Vahva toiʹmmai kuuitâǥ pååđai täin riâžldõõǥǥin.

Äʹššvaaldšemriâžldõk âânn seʹst veʹrǧǧkonttâr siiskâž toiʹmmjummuž (vaaldâšm-, tällõsvaaldâšm- da tuâjjlažkåʹddääʹšš) di lääǥǥlažvuõttvuåppâmtoiʹmmjummuž kuõskki aaʹššid. Riâžldõk nårrai täin, veʹrǧǧkonttâr teâttohjjeemplaan meâldlaž väʹlddklaassi mieʹldd jäʹrjstõõvvâm äʹššjooukin:

  • vaaldâšmääʹšš
  • kueʹddelmääʹšš
  • riikksuåvtõõzz vuåppmõš
  • suudišttmi vuåppmõš
  • viârteeʹji vuåppmõš
  • äʹššvuejjʼji vuåppmõš
  • lååʹpplääʹǩǩoummi vuåppmõš
  • jiõččaltteeʹes vuåppmõš
  • veʹrǧǧniiʹǩǩi iʹlmmtõõzz.

Äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥâst vueiʹtet tuejjeed ooccmid ouddmiârkkân ääʹšš ǩiõttʼtõõllâm vuâlla piijji nõõmin, toiʹmmjeeʹjin, koon äʹšš kuâskk, čåuʹddemtyyppin, tuâjjklaassivuiʹm da ääʹšš mieʹrrpeeiʹvin. Vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr teâttaunstõõzz jie leäkku äʹššvaaldšummšest vuäǯǯamnalla äävnallšeld teeknlaž raajjooʹle veäkka.

Veʹrǧǧkonttâr äʹššvaaldšemriâžldõõǥǥ lââʹssen veʹrǧǧkonttrest lie tuâjjlažkåʹddaaʹšši da tällõsaaʹšši teâttaunstõõzz (riikkvaaldâšm õhttsaž Kieku-riâžldõk, koon âʹlnn âânn Riikk tällõs- da tuâjjlažkåʹddvaaldâšm kääzzkâʹsttemkõõskõs, Palkeet). Veʹrǧǧtieuʹddmid õhttneei ooccmõõžžid ǩiõttʼtõõlât Palkeet-kääzzkõõzz âʹlnnââʹnnem Valtiolle.fi-kääzzkõõzzâst. Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr vaʹsttad teâttraukkmõõžžid, kook kueʹsǩǩe veʹrǧǧkonttâr teâttaunstõõzzid, koid ǩiõttʼtõõlât täin teâttriâžldõõǥǥin.

Teâtt- da äʹššǩeʹrjjraukkmõõžžid vuõltteet vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr rekisterâʹsttemkonttra vuõss-sââʹjest neʹttpooʹštin ([email protected]). Rekisterâʹsttemkonttâr jeeʹres õhttvuõtt-teâđ lie: teʹlfon 02951 62902 da pååʹštaddrõs Vuõiggâdvuõttkanslerkoontâr, PL 20, 00023 RIIKKSUÅVTÕS. Teâttraukkmõõžž, kååʹtt lij čuäʹjtum vuõiggâdvuõttkanslerkonttra, vueiʹtet še kueʹđđed riikksuåvtõõzz jueʹǩǩemkõõskõʹsse addrõʹsse Ritarikatu 2B, Heʹlssen (äävai čiâss 8–16.15).

Ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai aaʹššin äʹššǩiiʹrji õõlmâsvuõđ kuõskki aaʹššid čåudd veʹrǧǧkonttrest tõt, koon čåuʹddemnalla ǩiõttʼtõõllâm vueʹlnn åårrai äʹšš lij (vuõiggâdvuõttkansler, veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansler leʹbe veäʹǩǩvuõiggâdvuõttkansleeʹr sâjjsaž). Juʹn puuttâm aaʹššin äʹššǩeʹrjjõõlmâsvuõđâst tuʹmmai vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr kansliajååʹđteei. 

Äʹššǩeʹrjjkopioin da priʹnttõõzzin vueiʹtet peʹrrjed määus nuʹtt ko veʹrǧǧniiʹǩǩi toiʹmmjummuž õõlmâsvuõđâst uvddum lääʹjj (621/1999) 34 §:st šiõtteet da riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansleeʹr tuʹmmstõõǥǥâst vuõiggâdvuõttkanslerkonttâr spraavdõõǥǥi määuslažvuõđâst (17.11.2005) mieʹrreet. Veʹrǧǧkonttâr mieʹrren lij oođeed mähsstuʹmmstõõǥǥâs âʹlddpueʹttiääiʹj.

Vuõiggâdvuõttkansleeʹr lääǥǥlažvuõttvuåppmõõžž čåuʹddemvueʹjjest õlmstââʹttet čåuddmõõžžid vuõiggâdvuõttkanslerkonttra neʹttseeidain lääddas da ruõccâs (www.oikeuskansleri.fi) di Finlex-õlmstâʹttemriâžldõõǥǥâst Riikksuåvtõõzz vuõiggâdvuõttkansler teâttvuâđast lääddas da ruõccâs (www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka).